Hopp til innholdet

Coaching

Coaching – samtalen som gir nye perspektiver og varig effekt
Coaching er en positiv og rådgivningsfri samtale mellom coach og fokusperson (også kalt kunde og coachee) som likeverdige parter i dialogen. Relasjonen mellom coach og fokusperson hviler på gjensidig respekt og tillit. Det er en dynamisk og målrettet dialog der vi jobber med tanker, følelser og atferd, og der fokuspersonens behov står i sentrum. Formålet med coaching er frigjøre coachees potensiale og å fremme bevisstgjøring, læring og handling, slik at det skapes varig og positiv vekst og forandring. 

Coachen vil bistå fokuspersonen med utforsking, igangsetting og utholdenhet i forhold til definerte fokusområder, og i å få fokus-personen til å ta i bruk egne ressurser i problemløsningen, se nye vinklinger og flere alternativer, i tillegg til å komme med egne forslag til løsninger. Coachen er ansvarlig for å tilby virkningsfull og utfordrende coaching, mens framgangen i prosessen er avhengig av fokuspersonens engasjement og villighet til å handle. Et viktig utgangspunkt for å lykkes er at både begge parter er løsnings- og handlingsorienterte. Våre tjenester kan derfor kalles rådgivningsfri, transformerende coaching for personlig og profesjonell utvikling og fremgang. 

Utgangspunktet vårt er et positivt menneskesyn og en grunnleggende positiv holdning til hva den enkelte kan få til, og at vi er eksperter på oss selv. Dette innebærer at et hvert menneske har de nødvendige ressursene i seg som skal til for utvikle seg og skape endring, for å vokse og nå sine drømmer og mål.

Vi definerer vår coachingpraksis på følgende skala for kommunikasjons­former fra klassisk rådgivning til rådgivningsfri kommunikasjon: Rådgivning – Rådgivningscoaching – Veiledning – Mentoring – ICF-coaching/din rådgivnings­frie sparringspartnerDu kan selv gi uttrykk for hvor på ”skalaen” du mener vi skal operere.

                   2d8b40_f6332fbd77914d4bb736947f5ba61392              2d8b40_c45ddf20b2234fb386fe5e3619b6c328              2d8b40_d1f37bd733a14195a141f2a904c16001

Kartleggingssamtalen
Før coachingen starter møter vi alltid coachee til en gratis kartleggingssamtale. Formålet med samtalen er å bli kjent og å etablere et tillitsforhold og en god coaching-relasjon før vi begynner å jobbe. I samtalen vil vi avklare verdier og definere fokusområder. Videre vil vi gjennomgå forventninger og sette spillereglene. Basert på dette avklarer vi den videre prosess og skreddesyr opplegget for deg som kunde. 

Tidspunkt for første coaching avtales også i denne kartleggingssamtalen. Ved hastesaker kan kartleggingssamtalen skje per telefon eller Skype. Etter denne kartleggingen vil vi kunne gi deg en pekepinn på timeforbruk.

Coachingsamtalen
Grunnleggende i coachingsamtalen er coachens bevisste tilstedeværelse og åpne spørsmål. Vi konsentrerer oss hovedsaklig om “her og nå” og fremover, men tar inn tidligere opplevelser og erfaringer i de tilfeller det kan være til hjelp for prosessen fremover. Ved hjelp av ulike samtale- og spørsmålsteknikker bidrar coachen til at du som kunde selv får det perspektivet du behøver for å finne meningsfulle svar. I tillegg benytter vi veldokumenterte teknikker og prosesser fra NLP og psykologi. 

En coachingsamtale kan gi gjennombrudd og resultater på sentrale områder i hverdagen. Noen ganger kan en til to samtaler være tilstrekkelig, forutsatt at du som kunde er sterkt motivert for coaching. Ettersom nye formål kan fremkomme under prosessen, kan coaching være en pågående relasjon over tid. For å få igangsatt større endringsprosesser, bør man påregne noen møter.

Coachingsamtalen varer vanligvis i én eller to timer (60-minutters enheter) – første samtale varer minimum halvannen time. Møtene vil i hovedsak foregå ansikt-til-ansikt, men kan også foregå per telefon/Skype, der fokuspersonen ringer sin coach. Samtaler som er kortere eller lengre enn det som er avtalt, timeberegnes iht minuttforbruk. Samtalene finner sted ca. hver fjortende dag. Det er en fordel å ikke ha andre avtaler de første par timene etter endt møte.

Noe av det viktigste arbeidet gjøres mellom coachingsamtalene, og er basert på oppgaver og utfordringer som defineres i coaching-samtalen. Målene som fokuspersonen setter for coaching­samarbeidet vil gjennomgås og evalueres i siste coachingsamtale (hvis flere timer er ønskelig).

Konfidensialitet
ICF-coaching definerer jeg som en 100 % kundefokusert og konfidensiell samtale, med varig effekt, fordi kunden eier målsetningen, alle delmålene og formålet med samtalen. Vi er lovpålagt full konfidensialitet og taushetsplikt, i likhet med helsepersonell iht helsepersonelloven kapittel 5.

Som ICF-sertifiserte Coacher, medlemmer av ICF Norge og ICF Global, arbeider vi i henhold til ICFs etiske retningslinjer og er forpliktet til å følge disse. Det betyr at du som kunde også har en beskyttelse, blant annet knyttet til vår taushetserklæring. Bryter vi den, kan vi innrapporteres til ICF’s etiske komité, som i Norge har en rådgivende funksjon overfor kunder, på veien til beslutning i ICF’s internasjonale etiske komité.

I forbindelse med coachingen tas det stikkordsnotater som kunden får mot slutten av timen. I den grad det er i orden for kunden, beholder vi kopi av disse så lenge coachingrelasjonen består. Etter siste time makuleres kopiene. I tillegg vil vi be deg om å få arkivere ditt navn, telefonnummer og/eller e-postadresse som dokumentasjon på gjennomførte coachingtimer. Alle opplysninger lagres iht konsesjon gitt av Datatilsynet.